วัดป่าอินเดียน่า Wat Pah Indiana

Forest Temple Of Southern Indiana
หน้าแรก Home
ความเป็นมา About Us
รวมภาพ Gallery
ธรรมะ Dhamma
ติดต่อทางวัด Contact Us
บำรุงวัด Contribution
แผนผังเวบไซต์ Site Map
2010-07-09 พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส จากวัดพุทธธัมมธโร และพระสงฆ์จากวัดต่างๆ  มาเยี่ยม Ven. Phra Ajahn Roemchai and Colleges' Visit