วัดป่าอินเดียน่า Wat Pah Indiana

Forest Temple Of Southern Indiana
หน้าแรก Home
ความเป็นมา About Us
รวมภาพ Gallery
ธรรมะ Dhamma
ติดต่อทางวัด Contact Us
บำรุงวัด Contribution
แผนผังเวบไซต์ Site Map
ติดต่อทางวัด Contact Us

ถ้าท่านมีข้อความจะส่งถึงทางวัด โปรดกรอกในแบบฟอร์มข้างล่าง
หรือโทร +1 (812) 335-0171
Please feel free to contact us by filling the form below
or phone +1 (812) 335-0171

* First name (required):

* Last name (required):

* E-mail address (required):

Phone number:

* Message (required):