วัดป่าอินเดียน่า Wat Pah Indiana

Forest Temple Of Southern Indiana
หน้าแรก Home
ความเป็นมา About Us
รวมภาพ Gallery
ธรรมะ Dhamma
ติดต่อทางวัด Contact Us
บำรุงวัด Contribution
แผนผังเวบไซต์ Site Map

วัดป่าอินเดียน่า

Forest Temple of Southern Indiana

3698 N Russell Road, Bloomington, Indiana 47408

Web site:  www.watindiana.org

Email:  watidiana@gmail.com

  Tel: (812) 335-0171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอร่วมถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัดและพระภิกษุสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน :

I would like to help support the Forest Temple and the Thai monks who are staying at the Temple. I understand that my contribution is tax deductible.   Please use my donation for the following (check how you want your donation to be used):  

                                                                                                              Amount

 (   ) Fund for purchase of property at 3698 N. Russell Road           _______

 (   ) Temple’s utilities and general expenses                                       _______

 (   ) other - ___________________________________                    _______

 My total donation amount (check or cash enclosed) is for:            $_______

 

ชื่อ First Name __________________นามสกุล Last Name ________________________________

ที่อยู่ Address ___________________________________________

เมือง City_______________________ รัฐ State __________รหัสไปรษณีย์ Zip Code ___________

โทร Tel: ( ___ ) ____-______   มือถือ Cell : ( ___ ) ____-______  E-mail:_____________________

 

โปรดเขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม  Please make your check payable to:

                       Forest Temple of Southern Indiana, Inc.

 

Please mail your check to:

                       Forest Temple of Southern Indiana

                       3698 N Russell Road

                       Bloomington, IN 47408

          โปรดกาที่นี่ถ้าต้องการรับใบอนุโมทนาบัตรที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

            Please check here if you need a deductible receipt.

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยดีแล้วนี้ จงช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวได้ประสบแต่ความสวัสดีมีชัย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

May the Virtue of The Buddha Dhamma Sangha, the Holy and the merits that I have done, will bless me and my family with prosperity, long life, beauty, happiness, health, wisdom, wealth and good luck forever.

 

ลงชื่อ Sign:____________________ วันเดือนปี dd/mm/yy: ___/___/___