วัดป่าอินเดียน่า Wat Pah Indiana

Forest Temple Of Southern Indiana
หน้าแรก Home
ความเป็นมา About Us
รวมภาพ Gallery
ธรรมะ Dhamma
ติดต่อทางวัด Contact Us
บำรุงวัด Contribution
แผนผังเวบไซต์ Site Map
2010-07-11 พระอาจารย์หนุ่ม โชติโก พระอาจารย์ศุภฤกษ์ ฐานิสฺสโร และญาติโยมวัดป่าชิคาโก มาเยี่ยม Ven. Phra Ajahn Noom, Ven. Phra Ajahn Supparoek and Wat Pah Chicago Followers' Visitไปเยี่ยมวัดทิเบต Visit Tibetan Cultural Center